Warning: include(error.php): failed to open stream: No such file or directory in /home/verano/ftp/centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php on line 75

Warning: include(): Failed opening 'error.php' for inclusion (include_path='.:/usr/share/php:/usr/share/pear') in /home/verano/ftp/centrumpomocy.e-grzalki.pl/index.php on line 75

Warunki gwarancji grzałki łazienkowej


 • Gwarancja jest realizowana na podstawie dowodu sprzedaży i gwarancji przez 24 miesiące licząc od daty zakupu.
 • Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia ujawnionych w okresie gwarancyjnym wad powstałych z przyczyn tkwiących po stronie producenta zgodnie z zasadami zawartymi w niniejszej gwarancji poprzez naprawę lub wymianę urządzenia lub zwrotu kosztu zakupu towaru. O sposobie decyduje gwarant.
 • Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji są usuwane bezpłatnie w ciągu 14 dni roboczych od daty uznania zasadności reklamacji. W szczególnie uzasadnionych wypadkach, termin naprawy może ulec przedłużeniu o okres niezbędny do wykonania obowiązków gwarancyjnych.
 • Gwarancją nie są objęte uszkodzenia:
  - mechaniczne,
  - powstałe w wyniku działania niedozwolonych środków chemicznych,
  - spowodowane niezgodnym z instrukcją obsługi użytkowaniem, transportem, składowaniem, przechowywaniem, bądź czyszczeniem elementu grzejnego,
  - będące następstwem posługiwania się elementem grzejnym niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami użytkowania elektrycznych elementów grzejnych,
  - spowodowane zanieczyszczeniem elementu grzejnego kamieniem lub usuwaniem kamienia środkami chemicznymi nie przeznaczonymi do tego celu,
  - wynikające z eksploatacji elementu grzejnego w innych środowiskach niż woda, np. w kwasie, oleju, powietrzu itp.
  - powstałe w wyniku przypadków losowych, przeróbek, zmian, napraw dokonywanych w ten i jakikolwiek inny sposób przez podmiot nie będący Gwarantem,
  - stwierdzenia ingerencji w którąkolwiek z części elementu grzejnego np. otwarcie puszki termostatu itp.
 • Karta gwarancyjna dla swej ważności wymaga załączonego dowodu zakupu.
 • Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Konsumenta wynikających z niezgodności towaru z umową.